w placówkach oświatowych - nowe wymagania i regulacje wynikające z nowelizacji przepisów tzw. „ustawy Kamilka”

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1606).

Szanowni Państwo,
Przypominamy, iż od dnia 15 lutego 2024 r. obowiązuje tzw. Ustawa Kamilka z dnia 28 lipca 2023 r. czyli ustawa o zmianach w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz niektórych innych ustaw, wprowadza nowe obowiązki prawne dotyczące przyjęcia i wdrożenia standardów ochrony małoletnich.
Za niewypełnienie obowiązków prawnych wynikających z ustawy grozi sankcja karna na mocy art. 23b. Ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.
W związku z tym pragniemy Państwu przedstawić ofertę szkolenia zamkniętego dedykowaną dla wszystkich osób zaangażowanych w proces opiekuńczo – dydaktyczny oraz wychowawczy nad małoletnimi.

Obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, zwanych dalej "standardami", ma każdy:

1) organ zarządzający jednostką systemu oświaty, o której mowa w art. 2 pkt 1-8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005), oraz inną placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni;
2) organizator działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich.

Oferta dedykowana: dla dyrektorów placówek oświatowych, kadry administracyjnej jednostki oraz kadry pedagogicznej.

Program Szkolenia:

  1. Podmiotowy i przedmiotowy charakter stosowania ustawy;
  2. Charakterystyka zmian wprowadzonych tzw. ustawą Kamilka – nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i innych ustaw z dnia 23 listopada 2023 r;
  3. Zadania i odpowiedzialność dyrektora jednostki w świetle nowych wymagań;
  4. Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a pracownikami placówki; a w szczególności zachowania niedozwolone wobec osób małoletnich;
  5. Regulacje i procedury działań w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego;
  6. Czynności i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego;
  7. Odpowiedzialność prawna.

Prelegentem podczas szkolenia będzie Pan Karol Janocha - radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie.

Koszt szkolenia: do uzgodnienia

Oferta w formacie PDF:

logo-atfide-alfa-white

ATFIDE Sp. z o.o.

38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 14 pok. 15B

NIP: 6842651623, REGON: 382099880, 

KRS: 0000763708

Ichtys
×